Modeller

Svenska Gärdsgårdar

-hantverk som det gjordes förr!

 

uppsättning av gärdsgårdar | renovering av gärdsgårdar | försäljning av gärdsgårdsvirke | grindar | kurser

Om modellerna

Svenska Gärdsgårdar bygger flera olika typer av gärdsgårdar enligt traditionella modeller. På den här sidan hittar du exempel på modeller vi bygger samt referenser från olika byggen. Vi bygger gärdsgårdar både med handkluvet eller runt virke, och varierande täthet. Varje landskap eller till och socken har historiskt sett haft sin egen variant av gärdsgården, både gällande utseende och täthet, och gärdsgårdarnas utseende har därmed varierat en del över landet. Vi tar fasta på detta när vi bygger och utgår då gärna från lokala traditioner, vi har stor erfarenhet inom detta område. Om du har frågor eller specifika önskemål gällande utseendet är du alltid välkommen att kontakta oss, vi brukar kunna lösa de flesta önskemål gällande gärdsgårdarnas utformning inom ramen för vår svenska byggnadstradition!

 

Hur vi bygger

När vi bygger använder vi enbart naturmaterial och gamla hantverksmetoder, varenda del av gärdsgården sammanfogas för hand:

-gärdsgården binds med färska granvidjor som hettas upp ("basas") över eld innan de vrids på. Som störar att bära upp gärdsgården används ene eller granstörar, beroende på typ av gärdsgård. Granstörarna bränns i rotändan för att öka motståndskraften mot röta. Enevirke är självimpregnerande och behöver ej brännas i änden. Både de granslanor och granstörar vi bygger med är från senvuxet (undertryckt) trä, dvs virke som vuxit väldigt långsamt och därmed blir mycket motståndskraftigt mot röta. Byggs gärdsgården enligt dessa traditionella metoder blir det en rejäl och hållbar konstruktion som står sig länge.

 

Gärdsgårdsvirke

Vi använder oss både av material från egen skog samt underleverantörer för virke, och endast senvuxet virke. Vill du använda dig av material från egen skog till ett gärdsgårdsbygge kan vi hjälpa till med råd om vilket virke som lämpar sig att ta ut, dimensioner på virket samt hur mycket material som behövs.

 

 

 

Olika modeller av gärdsgårdar

 

Långgärdsgård

Kanske den mest traditionella gärdsgårdstypen, variationer på denna gärdsgårdstyp är vanlig på många håll runtom i landet och det är förmodligen den som många refererar till som en traditionell, svensk gärdsgård. Byggs genomgående med senvuxen gran. Kan byggas både tät eller lite glesare mellan slanorna och med olika höjd på störarna.

Smålandsgärdsgård

En typ av långgärdsgård som är vanlig i södra Sverige, främst Småland och södra delarna av Östergötland. En tätbyggd variant med slanor av gran och störar av ene eller gran. Störarna är här traditionellt sett kortare än på övriga typer av gärdsgårdar. Finns både som kort- och långgärdsgård.

Gärdsgård med kluvet virke

Den här modellen byggs med handkluvna slanor av främst gran, samt störar av ene eller gran. En traditionell modell som ger ett robust intryck. På senare år har denna gärdsgårdstyp ibland kommit att kallas "Roslagsgärdsgård", även om modellen inte alls är specifik för just Roslagen utan har varit vanlig över större delen av Sverige tidigare. Modellen förekommer även i andra nordiska länder. Den kan också blandas med runda slanor, där rund och kluven slana ligger växelvis.

Specialmodeller

De namn som idag används för att beskriva olika gärdsgårdstyper ("Roslags-gärdsgård, "Dala-gärdsgård", Smålands-gärdsgård" och liknande) har tillkommit först på senare år, förr talade man snarare om om kortgärdsgård respektive långgärdsgård. Täthet och utformning på gärdsgården bestämdes utifrån vilken funktion gärdsgården skulle ha - den var ju främst en hägnad för djurhållning. Detta har gjort att föreställningen kring hur en "riktig" gärdsgård ska se ut varierar mycket över landet. De lokala förutsättningarna, till exempel tillgång på olika typer av gärdsgårdsvirke, har präglat utseendet, liksom byggnadstraditionen i våra olika landskap. Svenska Gärdsgårdar bygger gärna efter lokala traditioner och kan baserat på vår över 20 år långa erfarenhet av arbete med gärdsgårdar runtom i landet ge förslag på vilka modeller som platsar i en speciell trakt eller tidsepok. Jobbar du med landskapsvård eller restaurering av kulturlandskap hjällper vi dig gärna att ta fram förslag på lämpliga hägnadstyper utifrån historisk dokumentation.

Gör det själv

Vi säljer också gärdsgårdsvirke separat i "gör det själv-satser" om du vill bygga din gärdsgård själv. Bygganvisning medföljer. Virket kan hämtas upp antingen på vårat lager eller så levererar vi det med lastbil till din tomt.

Referenser

Exempel på gärdsgårdar och grindar vi satt upp och renoverat på olika platser i landet.

Svenska Gärdsgårdar bygger och renoverar gärdsgårdar och grindar enligt gammal hantverkstradition - som det gjordes förr. Vi håller kurser i traditionellt gärdsgårdsbygge vår och höst. Kontakt: mikael@svenskagardsgardar.se

 

 

 

Svenska Gärdsgårdar 2018 © Copyright